BBB3viz Models Collection

03/29/2016 18:36:34 / Đăng bởi Sao chép gian hàng / (0) Bình luận

Free download thư viện model 3d max (11) 
BBB3viz Models Collection

ABOUT
Bộ sưu tập bao gồm các model từ BBB3viz
Tất cả các model đều đã cấu hình sẵn vật liệu, sẵn sàng cho bạn Render
FORMAT: max, vray
HOME PAGE
BLOG | http://bertrand-benoit.com/
Flickr | http://www.flickr.com/photos/bbb3viz/

INFORMATION
• Flag Halyard Chair PP 225 | http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-chair-fur/587325
• Artek Domus Lounge | http://www.turbosquid.com/3d-models/ilmari-domus-lounge-chair-max/620198
• Eames Plastic Side Chair | http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-charles-eames-plastic-chair/662872
• Brno Chair | http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-mies-van-brno-chair/590889
• Bits of bread |http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-bread-bowl-bagels/698059
DOWNLOAD
• Flag Halyard Chair PP 225 | 16 MB | http://www.fshare.vn/file/T4MN5VMG9T/
• Artek Domus Lounge | 1.55 MB | http://www.fshare.vn/file/TQQSD2N1NT/
• Eames Plastic Side Chair | 9.51 MB | http://www.fshare.vn/file/T9490MWFFT/
• Brno Chair | 37.97 MB | http://www.fshare.vn/file/T1VC9M6XJT/
• Bits of bread | 104 MB | http://www.fshare.vn/file/TWNVXBN27T/